A Tanszék küldetése


A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetés”-t vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez. Tanszékünk pedagógiai alapvetése, hogy az általunk oktatott ismeretanyag nem csak egy a megszerezhető ismeretek sorában, mert a környezetvédelemmel foglalkozó mérnökök, műszaki menedzserek, közgazdászok bárhol, bármilyen munkakörben dolgoznak is, a regionális gazdaságtan, a területfejlesztés, a környezetmenedzsment eszközeit-technikáit ismerve és felhasználva oldhatják meg sikeresen feladataikat, találhatnak megoldást problémáikra.

A 2000-es évtized elején – a tudományos önfejlődés, mint belső ösztön, valamint a mind nyomasztóbbá váló környezeti problémák, mint külső késztetés hatására - tanszékünk némi profilbővítést hajtott végre. Az addig mérvadó környezetgazdaságtan és –menedzsment irányultságú profil mellett az oktató-kutató munkában, szakmai képzésben egyaránt megjelenik a területfejlesztés-regionális gazdaságtan jellegű szakmai profil is. Úgy véljük, hogy a korunk alapvető kihívásának tekinthető, általunk tudatosan felvállalt fenntartható fejlődés eszmeiségének tudományos elemzése és elsősorban gyakorlatba történő átültetése e két szakterület kölcsönös feltételezettségére alapozva eredményesebben művelhető. Erre a szemléletre alapozva vettünk részt a „regionális és környezeti gazdaságtan” mesterszak létrehozásában és szakindításában. A fenntarthatóság eszmeisége iránt elkötelezett oktató-nevelő munkánk tartalmi és módszertani bázisának fejlesztése motiválja aktív részvételünket a szakmai közéletben, valamint a hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatainkban is.

Mint minden korszerű szemlélettel bíró, képzési-nevelési feladatokat felvállaló intézmény, így munkánkban mi is kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. Ennek hagyományos és elismert formája tanszékünkön a tudományos diákköri munka és a doktori képzés. Ezeken a területeken kifejtett tevékenységünk eredményességét igazolja vissza folyamatosan kiemelkedő szereplésünk a tudományos diákköri konferenciákon és a kari átlagot meghaladó számú, eredményesen abszolvált doktori cselekmény.

Szakmai kapcsolataink ápolásában növekvő jelentőséget tulajdonítunk végzett hallgatóink pályakövetésének (alumni). Ez a csatorna a jövőben is értékes és hasznosítható visszajelzésekkel szolgálhat oktató-nevelő tevékenységünk eredményességét illetően.