A Tanszék rövid története


A Tanszék története a múlt század második felére nyúlik vissza: a kor nemzetközi tudományos kihívásait követve a környezet-gazdaság-társadalom témakör szervezett keretekben történő művelése a magyar felsőoktatásban -talán nem járunk messze az igazságtól feltételezésünkkel- az 1970-es évek közepén a Műegyetemen kezdődött az akkori Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken. Először kurzuson belüli témakörként, majd egy önálló speciális kollégiumi tárgyként. Az évtized végére már a tanszéken belül létrejövő „Környezetgazdaságtan-szakcsoport”-i formában kapcsolódtunk be a Vegyészmérnöki Kar-on 1974 óta folyó „környezetvédelmi szakmérnök”-képzésbe.

Közvetlen jogelődünknek az 1989-ben Intézeten belül létrejött Környezetgazdaságtan Osztály-t tekinthetjük, ami az 1990-es évek elején az akkori szervezeti változtatások következtében -a jogi tárgyakat művelő kollégákkal közösen- a Környezetgazdaságtan és Műszaki Jog Tanszék nevet vette fel. A Tanszék jelenlegi szervezeti formájában és elnevezéssel a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar megalakulása (1998. szeptember 1.) óta működik a Közgazdaságtudományok Intézet egységeként, mint az ország első Környezetgazdaságtan Tanszéke. /A Tanszék országos elismertségét bizonyítja, hogy az 1980-as és 1990-es évtizedekben kollégáink számos hazai felsőoktatási intézménybe kaptak meghívást önálló környezetgazdaságtan és –menedzsment kurzus vezetésére, majd az Európai Unió-s csatlakozásunkat megelőzően -külső felkérésre- jelentős szerepet vállalt a környezeti jogharmonizáció folyamatában is./

A Tanszék jogelődeinek személyi állományát az első két évtizedben döntően közgazdász szakmai végzettséggel rendelkező munkatársak alkották. A témakör „tudományköziségét” követve, a jelenlegi oktatói kollektíva jelentős részét már inkább egyéb szakmai végzettséggel bíró (például biomérnök, közlekedésmérnök, műszaki menedzser), diplomájukat a BME-n megszerző kollégák alkotják, akik doktori fokozatukat szinte kivétel nélkül karunk Gazdálkodás- és Szervezéstudoményi Doktori Iskolájában szerezték, vagy szerzik meg a közeljövőben.

A Tanszék mind személyi állományát, mind az oktatott tantárgyak számát, mind az egyetem oktatási-tudományos életben betöltött szerepét tekintve, a kar egyik meghatározó szervezeti egysége. A tanszék által oktatott tárgyakat szemeszterenként megközelítően 2200-2500 műegyetemi hallgató veszi fel.

A tanszék által oktatott és kutatott szakterületek köre széles, az akadémiai besorolás szerint a társadalomtudományokon belül meghatározó tudományágaink a gazdálkodás- és szervezéstudományok. Az egyetemi képzésben meghatározó tantárgyaink a fenntarthatósággal, a területfejlesztéssel, a regionális gazdálkodással, környezetmenedzsmenttel, az energiagazdálkodás menedzsmentjével, a hulladékgazdálkodással, a nemzetközi környezetvédelmi együttműködéssel, az EU környezet- és regionális politikájával foglalkozó ismeretkörökre épülnek.

Képzéseink:
 • Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola – regionális és környezeti gazdaságtan program (PhD)
 • Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak (MA)
 • Műszaki menedzser mesterszak – környezetmenedzsment modul (MSc)
 • Műszaki menedzser alapszak – környezetmenedzsment modul (BSc)
 • Környezetmérnöki mesterszak – környezetmenedzsment szakirány (MSc)
 • Környezetmérnöki alapszak – környezetmenedzsment szakirány (BSc)
 • Környezet- és területfejlesztési menedzser felsőfokú szakirányú továbbképzés (a képzés közel tíz éven keresztül az Université Paris SORBONNE (Paris IV) egyetemmel közös képzés keretében folyt)

A tanszék által 2009-ben indított Regionális- és környezeti gazdaságtan mesterszak az Eduniversal (Business Schools Eduniversal Evaluation System) besorolása alapján 2011-ben a világ 100 legjobb szakterületi mesterképzése között szerepelt./ Tanszékünkön az elmúlt években évente közel 80-100 hallgató védte meg diplomamunkáját, kapta meg oklevelét.

A tanszéki tudományos kutatómunka két témakörre fókuszál: (1) Fenntarthatóság/fenntartható fejlődés és (2) Klímavédelem/globális éghajlatváltozás. Mindkét kiemelt kutatási témánk esetében a térségi és ágazati-szervezeti szempontok figyelembevétele a rendezőelv. Tudományos munkánkhoz jelentős impulzusokat ad a BME mindenkori kutatóegyetemi stratégiája. A két témakör további gondozásának és az elért eredmények disszeminációjának szervezett formáját jelenti a Tanszék keretében 2012. május 1-jén létrehozott „Fenntarthatósági és Erőforrás-gazdálkodási Kompetencia Központ” és a 2011 őszén elindított „F-faktor-Fenntarthatósági Műhely” vitasorozat. A tanszék publikációs tevékenysége jelentős. Kari szinten is kiemelkedőnek tekintjük a nemzetközi együttműködésben folytatott kutatómunkánkat.

A Tanszék eddigi vezetői:
 • Dr. Szlávik János (2010-ig)
 • Dr. Valkó László (2010-2013)
 • Szalmáné Dr. Csete Mária (2013-2016)
 • Dr. Pálvölgyi Tamás (2016-tól)